I. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie, mają znaczenie nadane poniżej:

 1. Regulamin - niniejszy regulamin, stanowiący informację o treści Umowy o uczestnictwo w VIII Zjeździe PTKD.
 2. VIII Zjazd Towarzystwa Kardiodiabetologicznego, odbywa się w Toruniu w dniach 16-18 września 2021 roku.
 3. Organizator Zjazdu Polskie Towarzystwo Kardiodiabetologiczne z siedzibą Zarządu Głównego PTKD ul. Szamarzewskiego 84 60-569 Poznań
 4. Biuro organizacyjne – Interservis Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 90-562, Łódź, ul. Łąkowa 11 NIP: 725-00-09-945 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000116382; REGON 470517762 Kapitał zakładowy: 50.000 zł, strona Umowy.
 5. Uczestnik - uczestnik Kongresu.
 6. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Konsument:
  • osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 

II. Program Zjazdu

 1. Założenia programowe Zjazdu dostępne są pod adresem ptkdzjazd.interservis.pl Szczegółowy program Zjazdu zostanie udostępniony do dnia 16 sierpnia 2021 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie wynikających z postanowień Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego.
 2. Punkty edukacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, uczestniczących w VIII Zjeździe Kardiodiabetologicznym w dniach 16-18 września 2021, będą przyznawane punkty edukacyjne w ilości zgodnej z prezentowanym programem naukowym na podstawie zaświadczenia, jakim będzie certyfikat wystawiony po Zjeździe.
 

III. Rejestracja uczestnictwa w Zjeździe - Zawarcie Umowy o uczestnictwo w Zjeździe

 1. Zawarcie Umowy (rejestracja) następuje przez wypełnienie formularza on-line poprzez system rejestracji on-line, dostępny na stronie internetowej ptkdzjazd.interservis.pl
 2. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, termin dokonania rejestracji upływa w dniu 03.09.2021 roku.
 3. W przypadku wyczerpania limitu osób uczestniczących w Zjeździe przed dniem wskazanym w ust. 4 poniżej. Organizator ma prawo wstrzymania dalszej rejestracji i wcześniejszego zamknięcia listy Uczestników.
 4. Po upływie terminu, wskazanego w ust. 3 powyżej, w zależności od dostępności miejsc, będzie można zgłosić swoje uczestnictwo, jeżeli Organizator Zjazdu każdorazowo indywidualnie wyrazi zgodę na dokonanie zgłoszenia. Wyrażenie zgody na dokonanie zgłoszenia może nastąpić, w szczególności, poprzez potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 5. Zgłoszenie udziału w Zjeździe dokonane w sposób niezgodny z Regulaminem może nie zostać przyjęte.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy Zjazdu na hybrydową z tytułu innych okoliczności wpływających na sytuację epidemiologiczną w kraju. W razie konieczności forma Zjazdu może być hybrydowa lub online. O zmianie formy uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
 

IV. Opłaty – wysokość i zakres

 1. Wysokość opłaty za uczestnictwo w Zjeździe, dostępna jest na stronie ptkdzjazd.interservis.pl
 2. Opłaty można dokonać:
  • w formie przelewu bankowego (Interservis Sp. z o.o., mBank S.A. 10 1140 2004 0000 3202 8032 6981 z opisem "Zjazd PTKD” oraz imieniem i nazwiskiem osoby, za którą dokonywana jest wpłata),
  • płatnością online za pomocą karty płatniczej (obsługiwaną przez firmę PayPro.):
  • szybkim przelewem on-line (obsługiwanym przez firmę PayPro.)
 3. W przypadku formy płatności - przelew bankowy, Uczestnik zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 2 dni od zawarcia Umowy (dokonania rejestracji w systemie rejestracji on-line), a także do niezwłocznego przesłania potwierdzenia jej dokonania pocztą e-mail na adres zjazd.ptkd@interservis.pl. Płatności online – kartą płatniczą, szybkim przelewem ( prowadzonym przez firmę PayPro ) dokonywane są z chwilą rejestracji.
 4. W przypadku braku opłaty lub wniesienia opłaty w zaniżonej wysokości niż konieczna, Uczestnik zostanie poinformowany o dopłacie i wezwany do zapłacenia różnicy, a w przypadku niedokonania lub nieuzupełnienia opłaty Biuro Zjazdu uprawnione jest do anulowania zgłoszenia w terminie do 3 września 2021 roku. Jeżeli Uczestnik dokonał wpłaty, w przypadku anulowania zgłoszenia zostanie mu ona zwrócona na rachunek bankowy, z którego został wykonany przelew, z potrąceniem kwoty w wysokości 40% wpłaty. W przypadku Konsumentów rozliczenia zostaną dokonane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i z uwzględnieniem prawa do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. VI ust. 3 Regulaminu poniżej.
 5. Opłaty wskazane przez Organizatora uważa się za wniesione na dzień dokonania wpłaty.
 6. Udział w Zjeździe jest możliwy po dokonaniu opłaty.
 7. Za uczestnictwo w Zjeździe zostanie wystawiona Faktura VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ( od 1 stycznia 2020 r. fakturę można wystawić tylko do wpłaty zarejestrowanej na kasie fiskalnej i potwierdzonej paragonem tylko wtedy, kiedy ten paragon zawiera NIP nabywcy) oraz otrzymanymi pełnymi danymi do faktury. Przypominamy, że chęć otrzymania faktury VAT realizowana jest na etapie rejestracji. Wszystkie faktury będą wysyłane drogą elektroniczną. Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z udzieleniem upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez podpisu dla Biura Organizacyjnego.
 

V. Rezerwacja hotelu

 1. Baza hotelowa została opublikowana na stronie ptkdzjazd.interservis.pl. Opłata hotelowa jest wymagana w 100% przedpłatą za dokonaną rezerwację hotelową. Bezkosztowe anulowanie rezerwacji hotelowej jest możliwe do dnia 27 sierpnia 2021. Zgłoszenie pisemnej rezygnacji z zakwaterowania do ww. terminu będzie zwrócone w pełnej wartości opłaty za hotel. Pisemną rezygnację Załącznik nr 1 należy przesłać na adres zjazd.ptkd@interservis.pl
 

VI. Rezygnacja z uczestnictwa w Zjeździe oraz zmiana podmiotu pokrywającego opłatę

 1. Uczestnik Zjazdu ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny na zasadach opisanych poniżej.
 2. W przypadku oświadczenia o odstąpieniu od Umowy otrzymanego przez Organizatora:
  • do 27 sierpnia 2021 r., Uczestnik otrzyma zwrot 60% opłaty zjazdowej
  • po 27 sierpnia 2021 r. Uczestnik nie będzie uprawniony do otrzymania zwrotu jakiejkolwiek części opłaty zjazdowej.
  • Postanowienia pkt i) oraz pkt ii) nie dotyczą Konsumentów, w stosunku do których rozliczenie zwrotu wpłaconych opłat nastąpi na podstawie ogólnych zasad powszechnie obowiązującego w Polsce prawa, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. W przypadku, gdy Konsument rozpocznie udział w Zjeździe, traci prawo odstąpienia od Umowy.
 3. W przypadku Uczestników będących Konsumentami, zawierających Umowę na odległość, przysługuje im, niezależnie od prawa przyznanego w ust. 2 powyżej, prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny. W takim przypadku opłata wniesiona przez Konsumenta zostanie mu w całości zwrócona. W celu odstąpienia od Umowy Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu. W przypadku, gdy Konsument rozpocznie udział w Zjeździe, traci prawo odstąpienia od Umowy.
 4. Poza prawem do odstąpienia od Umowy, wskazanym w ust. 2 i 3 powyżej, wyłącza się, w zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, możliwość rozwiązania w jakikolwiek sposób Umowy przez Uczestnika Zjazdu lub Podmiot wysyłający.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać przesłane w formie: listu e-mail na adres e-mail zjazd.ptkd@interservis.pl (e-mail zawierający rezygnację powinien zostać przesłany z adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji).
 6. Opłaty będą zwracane:
  • w przypadku przelewu bankowego - na rachunek bankowy, wskazany przez Uczestnika,
  • w przypadku karty kredytowej - wyłącznie na kartę użytą podczas płatności.
 7. W przypadkach opisanych w pkt i) lub w pkt ii), e-mail zawierający dane do dokonania zwrotu pieniędzy powinien zostać przesłany z adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji.
 

VII. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika, jest:
  Biuro Organizacyjne– Interservis Sp. z o.o. z siedzibą Interservis sp. z o.o.
  90-562, Łódź, ul. Łąkowa 11 NIP: 725-00-09-945 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000116382; REGON 470517762 Kapitał zakładowy: 50.000 zł
 2. Dane osobowe przetwarzane są na opisanych poniżej zasadach.
 3. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod podanym adresem e-mail: Interservis Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi – biuro@interservis.pl
 4. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy.
 5. Wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 6. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • w przypadku osób fizycznych będących stroną Umowy - wzięcia udziału w Zjeździe, założenia internetowego konta niezbędnego do odtwarzania materiałów kongresowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, w szczególności: wystawiania certyfikatów uczestnictwa w Kongresie i rozliczania punktów edukacyjnych, a także dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. w szczególności obowiązków podatkowo – księgowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora danych osobowych lub podmiotów trzecich, jednakże tylko w przypadku wyrażenia przez Uczestnika podczas rejestracji odrębnych zgód w tym zakresie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 7. Dane osobowe mogą być udostępnione:
  • podwykonawcom Organizatora na potrzeby realizacji Zjazdu, a także obsługi księgowej, prawnej lub informatycznej Organizatora, w tym usług podwykonawcy PayPro w przypadku płatności za jej pośrednictwem podmiot uprawniony do naliczania punktów edukacyjnych;
 8. w przypadku wyrażenia przez Uczestnika podczas rejestracji stosownych zgód w zakresie marketingu, dane mogą być udostępnione w zależności od zakresu udzielonej zgody innym podmiotom współpracującym z Interservis Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, których działalność związana jest z branżą medyczną lub farmaceutyczną.
  Dane osobowe będą przetwarzane:
  • w celu udziału w Zjeździe -- przez czas realizacji Zjazdu oraz usług przewidzianych Umową, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, a także przez okres wymagany przepisami podatkowymi,
  • w celu naliczania punktów edukacyjnych – do czasu zaakceptowania punktów po okresie rozliczeniowym (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów),
  • w przypadku wyrażenia jakiejkolwiek zgody – do czasu jej odwołania.
 9. Uczestnikowi przysługuje, w zakresie i na zasadach określonych w RODO, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 12. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 13. W przypadku, gdy dane osobowe Uczestnika przekazywane są Organizatorowi przez Podmiot wysyłający, Podmiot wysyłający zobowiązuje się przekazać Uczestnikowi wskazane powyżej informacje o przetwarzaniu jego danych osobowych, a także informuje go o fakcie przekazania danych osobowych Organizatorowi i o kategoriach przekazanych danych osobowych.
 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Kopiowanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek utworów udostępnionych w ramach Zjazdu jest zabronione, o ile nie postanowiono inaczej.
 2. W związku z udziałem w Zjeździe uczestnicy nie mogą dostarczać jakikolwiek treści bezprawnych.
 3. W przypadku zmiany formy i udziału w Zjeździe na formę hybrydową lub online, Uczestnik powinien mieć dostęp poprzez możliwość skorzystania z następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator:
  • komputer lub urządzenie mobilne (np. smartfon, tablet) ze źródłem dźwięku połączone z Internetem, umożliwiający dostęp do Serwisu;
  • zaktualizowana przeglądarka internetowa (rekomendujemy korzystanie z 4 przeglądarek internetowych: Chrome, Firefox, Edge, Safari) z włączoną obsługą JavaScript i plików cookies, z wyłączoną wtyczką blokującą reklamy.
 4. W przypadku ewentualnego sporu sprawy będą kierowane na drogę mediacji. W razie konieczności do sądu, a sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. W przypadku Konsumentów obowiązują zasady ogólne.
 5. W przypadku ewentualnych pytań lub reklamacji należy skontaktować się z Organizatorem Kongresu pod adresem e-mail: zjazd.ptkd@interservis.pl lub telefonicznie +48 42 637 12 15.
 6. W przypadku składania reklamacji należy szczegółowo opisać zastrzeżenia. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania kompletnych informacji niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.
 7. W przypadku gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Biura Organizacyjnego Zjazdu w trybie stacjonarnym, wniesione wpłaty za uczestnictwo (bez opłaty hotelowej) zostaną uznane na poczet zjazdu w trybie online.
 8. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania COVID 19 i wyrażają zgodę celem zapewnienia bezpieczeństwa uczestników na weryfikację aktualności szczepień przeciwko COVID 19, pomiaru temperatury oraz wypełnienia dokumentacji związanej ze stanem zdrowia w dniu przyjazdu. Organizator będzie stosował zabezpieczenia związane z przestrzeganiem obowiązujących przepisów w zakresie COVID 19.
 9. Zastrzega się możliwość dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z dniem jej opublikowania na witrynie internetowej ptkdzjazd.interservis.pl. Regulamin z wprowadzonymi zmianami jest udostępniony Uczestnikom w taki sposób, aby mogli go przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.

 
Firmy współpracujące

 

Partnerzy medialni